دکتر هوشنگ زعیم کهن

دکتر هوشنگ زعیم کهن

دکتر هوشنگ زعیم کهن

مسئول فنی آزمایشگاه رازی

متخصص ژنتیک پزشکی

بیوگرافی