دکتر علی رسولی

دکتر علی رسولی

دکتر علی رسولی

مسئول فنی آزمایشگاه رازی

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

بیوگرافی